اهداف مؤسسه امید زندگی
1- شناسایی بیماران خاص بی بضاعت و جهت تأمین نیازهای داروئی، درمانی و بهداشتی آنان
2 - تلاش در جهت ارتقاء سلامت بیماران خاص نیازمند در زمینه¬های درمانی، روانی، رفاهی و اجتماعی
3- معرفی بیماران خاص نیازمند به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت کاهش بخشی از هزینه¬های درمانی
4- همکاری با سایر مؤسسات خیریه جهت هم پوشانی بیماران خاص


همیاران نیک اندیش موسسه امید زندگی
1- سازمان بهزیستی
2- بنیاد امور بیماریهای خاص
3- دانشگاه علوم پزشکی
4- گروه سنا ( سپیدجامگان نیکوکار ایران زمین )
5- کلینیک تخصصی همودیالیز سبز درمان
6- کلینیک تخصصی داخلی سبز درمان
7- انجمن بیماران کلیوی
8- انجمن بیماران MS
9- انجمن بیماران کبدی
10- خانه خیرین خراسان رضوی